Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TFROBOTS.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tfrobots.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tfrobots.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tfrobots.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van www.tfrobots.nl zijn vrijblijvend en www.tfrobots.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tfrobots.nl. Tfrobots.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tfrobots.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. Foto`s van producten kunnen mogelijk afwijken van het uiteindelijke product. Tfrobots.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
2.4. Afbeeldingen en andere gegevens omtrent de afmetingen, gewicht, kleuren enzovoorts gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Producten worden pas verzonden nadat de betaling is ontvangen uitgezonderd Rembours-verzendingen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.4 Prijzen en druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud. Dit geldt ook voor typfouten. Wanneer het aannemelijk is dat er een fout is opgetreden met betrekking tot de prijzen, hebben wij het recht om deze prijzen aan te passen. Indien de klant hier niet mee akkoord gaat, zullen wij het betaalde bedrag retour storten en de order annuleren.
3.5 Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user) van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier (https://www.klarna.com/nl/).
. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Tfrobots.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3. Standaard verzendt Tfrobots.nl de pakketten aangetekend, verzekerd en alleen op huisadres. Wanneer u kiest voor standaard verzending (verzending zonder verzekering), gaat u akkoord dat Tfrobots.nl niet aansprakelijk is voor het eventueel zoek raken van uw pakket en/of schade veroorzaakt door de vervoerder. De tarieven zijn gelijk aan elkaar en wij adviseren derhalve altijd verzending met verzekering.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tfrobots.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tfrobots.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Tfrobots.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.tfrobots.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tfrobots.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het is niet mogelijk om te reclameren met betrekking tot schade aan de verpakking van het product. Wij geven nooit garantie op een onbeschadigde doos.
7.3 Indien de producten niet volledig zijn, gebreken hebben of fabrieksfouten te hebben, dient u dit te melden binnen 30 dagen. Wij kunnen voor u de benodigde onderdelen bestellen, zodat u een goed product heeft. Het vervangen van onderdelen dient u zelf te verrichten. Schade aangericht door de transformatie valt niet onder deze garantie. Mogelijk kunnen we hiervoor ook onderdelen bestellen, maar hieraan zijn kosten verbonden.
7.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Tfrobots.nl te retourneren. (nadat Tfrobots.nl op de hoogte is gesteld (d.m.v. brief, telefoon of e-mail). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.5 Komt het product met gebreken retour, is de originele verpakking stuk of is het product al duidelijk gebruikt, waardoor het minder waard is geworden, dan is Tfrobots.nl gerechtigd om een restwaarde te vergoeden. Items die geopend retour komen, wordt maximaal 80% van de verkoopprijs vergoed.
7.6 Betaalkosten die zijn gemaakt bij het plaatsen van een order, worden bij annulering nooit vergoed (voorbeeld: Paypal fee).

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tfrobots.nl, dan wel tussen Tfrobots.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tfrobots.nl, is Tfrobots.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tfrobots.nl.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tfrobots.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tfrobots.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kan Tfrobots.nl worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Tfrobots.nl opgave doet van een adres, is www.tfrobots.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tfrobots.nl opgave doet van een ander adres waar naar uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Tfrobots.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deze Tfrobots.nl Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tfrobots.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.tfrobots.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Tfrobots.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5 Tfrobots.nl is nooit verantwoordelijk voor de te betalen douanerechten en buitenlandse belastingen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
TF robots official partner of Hasbro

TF-Robots winkel

Store

Openingstijden winkel:
(Info leveranciers hier)

Woensdag14:00 uur - 17:00 uur
Donderdag14:00 uur - 17:00 uur
Vrijdag14:00 uur - 17:00 uur
Zaterdag11:00 uur - 17:00 uur

Adres:
Fabrieksweg 3K, Bladel

  • Snelle levering* - Op werkdagen voor 13:00u besteld, dezelfde dag verzonden.
  • Altijd verzekerd verzonden* - geen risico bij vermissing pakketten
  • Uitgebreid assortiment

*m.u.v. situaties waarbij sprake is van overmacht.

© 2015 - 2024 TF Robots | Officiële partner van Hasbro | sitemap | rss